اطلاعات بيشتر
دما : 2 C   رطوبت : h, %
حداکثر : C   حداقل : C